Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"B" kategória


SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISTEHERGÉPKOCSI

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, amelyben a vezetõülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülõhely van. 
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyû) pótkocsiból álló jármûszerelvény. E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg. 
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló jármûszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármû saját tömegét. E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A jelentkezés feltételei:

 • A 17 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1. csoprtú orvosi alkalmassági vélemény
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, a Jelentkezési lapot a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • Amennyiben más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­ta
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam tantárgyai, minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (28 óra):

  • Közlekedési ismeretek
  • Járművezetés elmélet
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Gyakorlati képzés (29 óra / 580 km menettáv + vizsgaóra):

  • Alapoktatás: 9 óra
  • Városi vezetés: 14 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Éjszakai vezetés: 2 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra                                                                                                                                                                                 * Az óraszám előírás az elméleti és a gyakorlati képzés minimálisan teljesítendő óraszámát tartalmazza, amelyben az elméleti képzés tanteremben történő megvalósítása értendő. Az elearning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Vizsgák:

 • Elmélet:                                                                                                                    - közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 55 kérdés, melyet 55 perc alatt lehet megoldani, maximum elérhető pontszám: 75 pont, melyből a sikeres vizsgához 65 pontot kell elérni
 • Gyakorlat:                                                                                                                 - forgalmi vizsga: A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül kell. 

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 17 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, ak

  • a kötelező gyakorlati órákat és menettávot igazoltan teljesítette
  • 17 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
   Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
"B" kategóriára is érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. 

 Vissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar