Képzések


"AM" kategória

Segédmotoros kerékpár

Részletek

"A1" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A2" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"A" kategória

Motorkerékpár

Részletek

"B" kategória

Személygépkocsi

Részletek

"C" kategória

Tehergépkocsi

Részletek

"CE" kategória

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

Részletek

"A1" kategória


 MOTORKERÉKPÁR

amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

A jelentkezés feltételei:

 • A 16 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1. csoprtú orvosi alkalmassági vélemény
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, a Jelentkezési lapot a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése (ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­ni)
 • Amennyiben más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­ta
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­s

A tanfolyam tantárgyai, minimális óraszámai:

 • Elméleti képzés (22 óra):
  • Közlekedési ismeretek
  • Járművezetés elmélet
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Gyakorlati képzés (16 óra / 240 km menettáv + vizsgaóra):
  • Alapoktatás: 6 óra
  • Városi vezetés: 8 óra
  • Országúti vezetés: 2 óra
  • Forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgák:

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (55 kérdés, melyet 55 perc alatt lehet megoldani, maximum elérhető pontszám: 75 pont; minimum elérhető pontszám: 65 pont)
 • Gyakorlat: járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga

A vizsgára bocsátás feltételei:

 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb mint 9 hónap telt el
  • 16 életévet betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • 16 életévet betöltötte
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • sikeres járműkezelési vizsgát tett
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

 

.
Vissza az előző oldalra!
Charlie Autósiskola - Magyar